Survey Evaluates Attitudes Toward Nike

A marketing research survey evaluating attitudes toward Nike can be found here. The survey will be used for marketing research, BSAD 360. Questions can be directed to Datha Damron-Martinez, martinez@truman.edu.
Previous Next